ITI Delta Dunării

Proiectul ”Practică în teritoriul ITI Delta Dunării, este un proiect cofinanțat din Fondul Social prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar si terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 106 elevi din învățământul secundar și/sau terțiar non-universitar din teritoriul ITI Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat dar și prin organizarea de stagii de pracitcă centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piatța muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregătire profesională care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate in SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră în vederea gacilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal ( ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5).

Obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului general POCU, prin promovarea unor măsuri de corelare a sistemului de învățământ și piața muncii prin activități de consiliere și orientare profesională în vederea pregătirii pentru inserție pe piața muncii a 106 elevi  cu predilecție din liceele tehnologice, școlilor profesionale și postliceale, aparținând teritoriului ITI Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul județului Constanța, în vederea creșterii gradului de ocupare în randul absolvenților unităților de învățământ.

            OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

Obiectiv Specific 1

Pregătirea și creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 106 elevi și ucenici din învățământul secundar și terțiar non-universitar, din teritoriul ITI Delat Dunării, prin organizarea de stagii de practică

Obiectiv specific 2

Consilierea și orientarea în carieră prin orientarea în carieră prin organizarea unor sesiuni de consiliere pentru cei 106 elevi și ucenici participanți la stagiile de practică organizate.

Obiectiv Specific 3

Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă prin încheierea a cel puțin 5 noi parteneriate cu entități de profil din regiunea ITI Delta Dunării, într-o perioadă de 24 de luni.

Obiectiv Specific 4

Sprijinirea sistemului de învățare la locul de muncă, prin dezvoltarea unei aplicații informatice care să creeze legătura necesară dintre cei 3 factori implicate (instituții de învățământ – elevi- angajatori), precum și organizarea unui concurs de motivare a elevilor în urma căruia vor fi acordate 40 de premii.

GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de cel puțin 106 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar cu domiciliul în regiunile jud. Tulcea, Rezervația Biosfera Delta Dunării și nordul jud. Constanța, nivel de educație ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 și ISCED 4, nivel de calificare 5,înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ. Cele 106 de persoane recrutate vor urma stagii de practică la agenți economici aleși preponderent din sectoarele cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și cel puțin 11% vor fi persoane  de etnie romă/ mediul rural.

În procesul de selecție se vor respecta principiile nedsicrimnării, egalității de șanse și gen.

Se vor verifica următoarele condiții ale persoanelor potențial grup țintă:

–    să fie înmatriculate în sistemul de învățământ vizat de proiect la momentul înscrierii în grupul țintă;

–    să aibă domiciliul sau reședința în regiunile proiectului (copie CI);

–   să-și exprime acordul și disponibilitatea pentru participarea la toate activitățile proiectului care îi vizează (adeverință de elev);

–    să-și dea acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

–    să nu mai participe la alte activități similare finanțate din Fondul Social European sau printr-o declarație pe propria răspundere a persoanei din grupul țintă sau a persoanelor / instituțiilor abilitate.

ACTIVITĂȚI

Activitate: A1 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă

Subactivități: A1.1 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă

În cadrul acestei subactivități se vor organiza 3 evenimente de informare în săli special amenajate unde în cadrul acestora vor fi disseminate informașii cu privire la activitățile proiectului și la modalitatea de înscriere și participare la aceștia.

Activitate A2. Furnizare de servicii de consiliere și orientare profesională

Subactivități: A2.1 Furnizare de servicii de consiliere și orientare profesională      

În vederea implementării acestei activități se va asigura consiliere adecvată, iar elevii vor fi monitorizați ante si post consiliere.

Toți experții implicate în această activitate alături de consilierii școlari și organizația care va furniza serviciile de consiliere vor duce la atingerea obiectivelor și rezultatele propuse pentru această activitate. În cadrul activității se vor desfășura servicii de consiliere, din educare și formare profesională în vederea orientării în carieră a elevilor, axate pe dobîndirea de competențe care răspund necesităților pieșei muncii.

 În urma consilierii participanții vor reuși să:

  • Crească propria capacitate de decizie;
  • pastreze echilibrul în situații de eșec și success
  • Crească la rezistență și frustraresă comunice cu success cu potenșialii angajatori

Activitate A3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă

Subactivități A3.1. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă

Activitatea se va realiza prin identificarea partenerilor (firme din sectorul privat, în special entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI) și încheierea de noi parteneriate( cel puțin 5 acorduri de parteneriat) sustenabile între aceștia și unitățile de învățământ.

Rolul noilor parteneriate este de a facilita tranziția de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui system de stagii de practică la un  potential angajator, inclusive încurajarea implicării angajatorilor în programme de învățare la locul de muncă, prezentându-le acestora ce facilitate fiscal au firmele pentru angajarea tinerilor, etc

Activitate A4. Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă

Subactivități: A4.1. Acitivități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă

 Activitatea este extrem de importantă pentru dezvoltarea sistemului educational din regiunea ITI Delta Dunării și de asemenea foarte complexă. În cadrul acestei activități va fi realizată o aplicație informatică necesară realizării comunicării, informării și sprijinirii celor 3 factori interesați: elevi, angajatori, pentru instituții de învățământ.

De asemenea va exista și un concurs cu premii (concurs pe meserii) unde în urma acestui concurs vor primii premii 40 dintre cei mai buni elevi.

REZULTATE PRECONIZATE:

–           3 evenimente de informare;

–           106 persoane identificate și recrutate

–           106 persoane participante la stagii de practica

–           67 persoane din grupul țintă certificate

–           24 persoane care iși gasesc un loc de muncă

–           12 persoane care urmeaza studii/cursuri de formarela incetarea calității de participant

–           106 kit-uri de pratică

–           5 parteneriate noi încheiate

–           1 concurs pe meserii cu decernare de premii constând în 40 telefoane

Valoarea totală a proiectului este de: 2.150.351,88 lei ( din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.827.799,08 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 322.552,80 lei).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU /711/6/14/134786

CITAT:

Practica este apreciată din cele mai vechi timpuri! „Cunoaşterea este o comoară, dar practica este cheia către aceasta.” (citat din Lao Tse)

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro